Tiến độ thi công Luxcity
Ngày 28/11/2016
Ngày 26/10/2016
Ngày 01/09/2016
Ngày 09/08/2016
Ngày 02/08/2016